Produktion

Anlita oss för att dra nytta av mångårig erfarenhet från ledande roller inom tillverkningsindustrin, inklusive produktionschef, produktionsledare och teamledning.

Våra styrkor ligger i att ha en helhetssyn på processer, leda människor genom tydliga värderingar och spelregler, samt bygga en positiv företagskultur. Vi säkerställer att hela produktionsflödet fungerar smidigt med fokus på produktion och dess stödfunktioner som underhåll, där hög kvalitet genomsyrar allt vi gör.

Med vår expertis får ni tillgång till beprövade metoder och bästa praxis som förbättrar era produktionsprocesser och stödfunktioner. Välj oss för att optimera er produktion och skapa en hållbar och effektiv tillverkningsprocess som stödjer er verksamhets tillväxt och framgång.

Susanne Haegerstam

Telefon: 070 577 12 19
susanne@andpeople.se

Produktionchef & utveckling
 • Verksamhetsanalys och handlingsplan
 • Leda till lösning
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Lagarbete
 • Utveckling av kompetens
 • LEAN-verktyg
 • Logistik
 • Underleverantörer och samarbetspartners
Underhållschef
 • Planering och schemaläggning av underhåll
 • Felsökning och reparation
 • Ledning av underhållsteam
 • Förebyggande underhållsstrategier
 • Budgetering och kostnadskontroll
 • Säkerhetsföreskrifter och efterlevnad
 • Reservdelshantering
 • Uppgradering och optimering av utrustning
 • Dokumentation och rapportering
 • Samarbete med andra avdelningar
 • Teknisk support och utbildning
 • Kontinuerliga förbättringar inom underhåll
 • Kvalitetskontroll

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top

Produktionchef & utveckling

   • Verksamhetsanalys och handlingsplan
    • Genomföra analyser av produktionsprocesser för att identifiera förbättringsområden.
    • Utveckla och implementera handlingsplaner baserade på analysresultat för att optimera verksamheten.
   • Leda till lösning
    • Stötta teammedlemmar i att hitta egna lösningar för att ständigt förbättra och uppnå uppsatta mål.
    • Främja en kultur som drivs av målstyrning och problemlösning inom teamet.
   • Situationsanpassat ledarskap
    • Anpassa ledarskapsstil och metoder baserat på olika medarbetares behov och specifika arbetsuppgifter.
    • Utvärdera och anpassa ledarskapsstrategier utifrån verksamhetens behov.
   • Lagarbete
    • Främja samarbete och god kommunikation mellan olika avdelningar och teammedlemmar.
    • Skapa och leda initiativ för att främja medarbetarengagemang, välbefinnande och trivsel
    • Främja en kultur av mångfald, jämlikhet och inkludering, och säkerställa att alla medarbetare behandlas rättvist och respektfullt
   • Utveckling av kompetens
    • Uppmuntra och stödja medarbetare att utveckla nya kompetenser och anta nya utmaningar i verksamheten.
    • Genomföra utbildningsprogram och workshops för att förbättra teamets mångsidighet och flexibilitet, grundat på kompetensmatris.

    

   • LEAN-verktyg
    • Implementera och övervaka användningen av LEAN-verktyg för att minska slöseri och öka effektiviteten.
    • Utbilda medarbetare i LEAN-principer och säkerställa att de tillämpas konsekvent i hela produktionen. Exempelvis:
    • Daglig styrning

   Sätta och driva en struktur av dagliga möten och visuella styrverktyg för att diskutera produktionsmål, statusuppdateringar och eventuella problem.

   • Verka för en målnedbruten struktur med stort lösningsfokus och tydliga beslutsmandat på rätt nivå.
   • Ständiga förbättringar

   Främja en kultur av kontinuerlig förbättring genom att uppmuntra medarbetare att komma med förslag och genomföra förbättringar.

   • Regelbundet utvärdera och uppdatera processer och rutiner för att säkerställa att de alltid är optimerade.
   • Flödeseffektivitet

   Analysera och optimera produktionsflöden för att minimera flaskhalsar och maximera genomströmningen i befintlig produktion men även vid om- och nybyggnation.

   Implementera principer för att säkerställa att material och produkter rör sig smidigt genom produktionslinjen med en tydlig säkerhet för att klara volymvariationer.

   • Logistik
    • Koordinera med inköp, lager och distribution för att säkerställa att material och produkter levereras i tid och i rätt mängder.
    • Optimera lagerhantering och transportplanering för att minimera kostnader och maximera effektivitet.
   • Underleverantörer och samarbetspartners
    • Bygga och underhålla starka relationer med underleverantörer och samarbetspartners för att säkerställa kvalitet och leveranssäkerhet.
    • Genomföra regelbundna utvärderingar av underleverantörer och samarbetspartners för att säkerställa att de uppfyller företagets krav och standarder samt driva utveckling tillsammans.
    • Hitta nya underleverantörer och samarbetspartners för att säkerställa leverans i en osäker omvärld.

    

Logistikchef

  • Planering och schemaläggning av underhåll
   • Utveckla och implementera en systematisk plan för förebyggande underhåll på maskiner och utrustning.
   • Koordinera med produktionsteamet för att schemalägga underhållsaktiviteter på tider som minimerar störningar i produktionen.
  • Felsökning och reparation
   • Snabbt identifiera och åtgärda tekniska problem och maskinfel för att minimera driftstopp.
   • Dokumentera alla reparationer och felsökningsaktiviteter för att säkerställa spårbarhet och möjliggöra framtida förbättringar.
  • Ledning av underhållsteam
   • Tilldela uppgifter och övervaka arbetet hos underhållspersonalen för att säkerställa att arbetet utförs effektivt och säkert.
   • Utvärdera och utveckla underhållspersonalens kompetens genom utbildning och mentorskap.
  • Förebyggande underhållsstrategier
   • Implementera förebyggande underhållsprogram för att förlänga livslängden på utrustning och förhindra oväntade haverier.
   • Analysera historiska underhållsdata för att identifiera mönster och trender som kan förbättra förebyggande åtgärder.
  • Budgetering och kostnadskontroll
   • Utarbeta och hantera underhållsbudgeten för att säkerställa kostnadseffektivitet utan att kompromissa med kvalitet och säkerhet.
   • Spåra och rapportera underhållskostnader och identifiera möjligheter till kostnadsbesparingar.
  • Säkerhetsföreskrifter och efterlevnad
   • Säkerställa att allt underhållsarbete följer företagets säkerhetsstandarder och relevanta lagar och föreskrifter.
   • Genomföra regelbundna säkerhetsinspektioner och riskbedömningar för att identifiera och åtgärda potentiella faror.
  • Reservdelshantering
   • Upprätthålla en effektiv lagerhantering av reservdelar och förbrukningsmaterial för att säkerställa att kritiska delar alltid finns tillgängliga.
   • Etablera relationer med leverantörer för att säkerställa snabba leveranser och konkurrenskraftiga priser på reservdelar.
  • Uppgradering och optimering av utrustning
   • Utvärdera och rekommendera uppgraderingar eller ersättningar av utrustning för att förbättra produktiviteten och minska underhållskostnaderna.
   • Samarbeta med ingenjörsteamet för att implementera tekniska förbättringar och uppgraderingar.
  • Dokumentation och rapportering
   • Hålla noggrann dokumentation av alla underhållsaktiviteter, inklusive servicehistorik, reparationer och inspektioner.
   • Generera regelbundna rapporter om underhållsstatus, maskinprestanda och KPI för att informera ledningen.
  • Samarbete med andra avdelningar
   • Arbeta nära med produktion, kvalitet och inköp för att säkerställa att underhållsaktiviteter stödjer övergripande verksamhetsmål.
   • Delta i tvärfunktionella möten och projekt för att integrera underhållsperspektivet i hela organisationen.
  • Teknisk support och utbildning
   • Ge teknisk support och vägledning till underhållspersonal och operatörer för att säkerställa korrekt användning och underhåll av utrustning.
   • Organisera utbildningsprogram för att hålla teamet uppdaterat om nya teknologier och underhållsmetoder.
  • Kontinuerliga förbättringar inom underhåll
   • Implementera metoder för ständiga förbättringar såsom Kaizen och Six Sigma för att optimera underhållsprocesser.
   • Engagera teamet i förbättringsinitiativ och samla in deras feedback för att identifiera och implementera förbättringar.
  • Kvalitetskontroll
   • Säkerställa att alla underhållsaktiviteter utförs med högsta kvalitet för att upprätthålla utrustningens prestanda och produktionskvalitet.
   • Genomföra regelbundna inspektioner och kvalitetskontroller av underhållsarbete för att identifiera och korrigera avvikelser.