HR-Chef & HR Business Partner

Anlita oss inom HR för att snabbt och effektivt stärka er HR-funktion. Våra erfarna konsulter levererar omedelbara resultat och hjälper er att optimera personalhantering, rekrytering och organisationsutveckling. Vi anpassar oss efter era specifika behov, täcker tillfälliga resursbrister och driver viktiga HR-projekt med fokus på mätbara och hållbara resultat. Med vår expertis får ni tillgång till de senaste metoderna, vilket förbättrar er effektivitet och arbetsmiljö och för att säkerställa en stark och flexibel HR-funktion som stödjer er verksamhets tillväxt och framgång.

 

Anne-lie Almqvist

Telefon: 070-584 43 31
anne-lie@andpeople.se

HR-Chef
 • Strategier
 • Ledning & Styrning
 • Performance & Talent management
 • Employer branding & rekrytering
 • Kompetensutveckling
 • Kultur och inkludering
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Policyer och regelefterlevnad
 • Löner & Förmåner
 • Måluppfyllnad & nyckeltal
 • Projektledning processutveckling & automation
 • Riskanalys och riskhantering
 • Ägarskiften och M&A
 • Presentation & Kommunikation
 • Intern kontroll
HR Business Partner:
 • Strategiskt stöd i verksamheten
 • Ledarstöd
 • Kompetensutveckling
 • Kultur och inkludering
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Rekrytering & back up
 • Fackliga relationer

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top

HR-Chef

 • Strategier
  • Utforma och genomföra HR-strategier som stödjer övergripande affärsstrategier och mål
  • Analysera trender och arbetsmarknadsdata kopplat till verksamhetens strategiska mål
 • Ledning & Styrning
  • Leda och coacha HR-team och vara en förebild för ledare och medarbetare
  • Utveckla organisationen och förbättra HR-processer
 • Performance & Talent management
  • Utforma och genomföra prestationsbedömning och utvärdera medarbetarnas prestationer
  • Successionsplaner & back up
 • Employer branding & rekrytering
  • Utveckla och implementera strategier för att attrahera, rekrytera och behålla talanger.
  • Proaktivt säkerställa att kompetens och resurser finns för att uppnå strategi och affärsmål
 • Kompetensutveckling
  • Utforma, genomföra och stödja mål- och karriärutvecklingsprocesser.
  • Utveckla strategiska planer och aktiviteter för att säkerställa framtida utvecklingsbehov
 • Kultur och inkludering
  • Skapa och leda initiativ för att främja medarbetarengagemang, välbefinnande och trivsel
  • Främja en kultur av mångfald, jämlikhet och inkludering, och säkerställa att alla medarbetare behandlas rättvist och respektfullt
 • Arbetsmiljö och säkerhet
  • Utveckla och implementera policies för en säker arbetsmiljö.
  • Övervaka efterlevnad av arbetsmiljölagar och regler.
 • Policyer och regelefterlevnad
  • Ansvara för att HR-verksamheten följer lagar och regler.
  • Hantera HR-relaterade risker och juridiska ärenden.
  • Löner & Förmåner
   • Utveckla och implementera lönesystem och kompensationsprogram
   • Genomföra lönekartläggning och verka för jämställda och rättvisa löner
  • Måluppfyllnad & nyckeltal
   • Utveckla och följa nedbrytbara mål för HR som bidrar i bolagets utveckling
   • Mäta effekten av HR-insatser och initiativ
  • Projektledning processutveckling & automation
   • Kravspecifikationer och implementationer av HR-system
   • Identifiera och implementera processförbättringar och automatiseringslösningar inom HR.
  • Riskanalys och riskhantering
   • Utföra riskanalyser och utveckla riskhanteringsstrategier.
   • Säkerställa att verksamheten är förberedd för potentiella risker.
  • Ägarskiften och M&A
   • Hantera HR-aspekter vid due diligence vid företagsöverlåtelser och fusioner.
   • Säkerställa övergångar och integrationer av personal.
  • Presentation & Kommunikation
   • Utveckla och presentera beslutsunderlag till ledning och styrelse.
    Säkerställa tydlig och effektiv kommunikation till medarbetare.
  • Intern kontroll
   • Utveckla och övervaka interna kontrollsystem för att säkerställa efterlevnad och effektivitet.
   • Genomföra interna revisioner och granskningar.

HR Business Partner

 • Strategiskt stöd i verksamheten
  • Genomförande av HR-strategier som stödjer övergripande affärsstrategier och mål
  • Genomförande av organisationsförändringar och förändringsledning
 • Ledarstöd
  • Främja en kultur av mångfald, jämlikhet och inkludering, och säkerställa att alla medarbetare behandlas rättvist och respektfullt
  • Stöd vid svåra samtal och uppsägningar
 • Kompetensutveckling
  • Verksamhetsnära planering av utbildningsinsatser och kompetensutveckling
  • Stöd vid teamutveckling
 • Kultur och inkludering
  • Främja trivsel och engagemang bland medarbetarna.
  • Lösa konflikter och förbättra arbetsrelationer inom organisationen.
 • Arbetsmiljö och säkerhet
  • Stöd i arbetsmiljöfrågor
  • Rehabsamtal och samarbeten med företagshälsovård
 • Rekrytering & back up
  • Kravspecifikationer, annonsering och hantering av rekryteringsprocess internt eller med extern aktör
  • Stöd till ledare kring verksamhetsnära back up planer
 • Fackliga relationer
  • Kommunikation och samråd för ett bra samarbete
  • Förhandlingar relaterat till arbetsvillkor, löner och arbetsmiljö samt hantering av tvister