EKONOMI

Anlita oss inom Ekonomi för att snabbt förstärka er ekonomifunktion och uppnå era affärsmål. Våra erfarna konsulter levererar omedelbara resultat och hjälper er att optimera finansiella processer, budgethantering och affärsanalys.

Vi anpassar oss efter era behov och täcker tillfälliga resursbrister samt driver viktiga ekonomiprojekt med fokus på mätbara och hållbara resultat. Ni tillgång till de senaste metoderna, vilket förbättrar er ekonomiska effektivitet och långsiktiga lönsamhet. Tveka inte att höra av er för att få en stark och flexibel ekonomifunktion som stödjer er verksamhets tillväxt och framgång.

Anne-lie Almqvist

Telefon: 070-584 43 31
anne-lie@andpeople.se

CFO & AFFÄRSUTVECKLING
 • Strategisk planering och affärsutveckling
 • Digital strategi och digitalisering i processer
 • Finansiell analys och rapportering
 • Budgetering och prognoser
 • Business case och CAPEX
 • Projektledning och förändringsledning
 • Målstyrning och nyckeltal
 • Ledarskap och kompetensutveckling
 • Processutveckling & automation
 • ERP och BI projekt
 • Riskanalys och riskhantering
 • Ägarskiften och M&A
 • Intern kontroll
 • Presentation och kommunikation
Controller & processutveckling med ERP/BI projekt
 • Finansiell analys och rapportering
 • Budgetering och prognoser
 • Controlling
 • Projektledning och förändringsledning
 • Målstyrning och nyckeltal
 • Ledarskap och kompetensutveckling
 • Processutveckling & automation
 • ERP och BI projekt
 • Kalkylering och cost of goods sold
 • Presentation och kommunikation
REDOVISNINGSEKONOM
 • Leverantörsreskontra & utbetalningar
 • Kundreskontra & inbetalningar
 • Löpande redovisning
 • Moms
 • Månadsbokslut
 • Kontoanalyser
 • Ekonomiska rapporter
 • Årsredovisning
 • Inkomstdeklaration
 • Intern kontroll
 • Budgetering
 • Löner
 • Övrig rapportering och administration

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top

CFO & Affärsutveckling

 • Strategisk planering och affärsutveckling
  • Utveckla och implementera långsiktiga strategier för att främja företagets tillväxt och lönsamhet.
  • Identifiera och utvärdera nya affärsmöjligheter och marknader för expansion.
 • Digital strategi och digitalisering i processer
  • Leda initiativ för att integrera digital teknik i affärs- och verksamhetsprocesser för att förbättra effektivitet och innovation.
  • Utveckla och övervaka digitala strategier för att säkerställa att företaget håller sig konkurrenskraftigt i en snabbt föränderlig teknologisk miljö.
 • Finansiell analys och rapportering
  • Utföra djupgående finansiella analyser för att stödja beslutsfattande och strategisk planering.
  • Förbereda och presentera finansiella rapporter för ledning och styrelse.
 • Budgetering och prognoser
  • Utveckla och följa upp omfattande budgetar och prognoser för att styra företagets finansiella mål.
  • Övervaka budgetprocesser för kvalitetssäkring och justera prognoser baserat på förändrade förhållanden.
 • Business case och CAPEX
  • Utvärdera och utveckla business cases för nya projekt och investeringar.
  • Hantera CAPEX och säkerställa att investeringar ger önskad avkastning.
 • Projektledning och förändringsledning
  • Leda strategiska projekt från planering till genomförande.
  • Driva förändringsinitiativ och verka för tvärfunktionell utveckling för att säkerställa smidig övergång och hög kvalitet och genomförandekraft.
 • Målstyrning och nyckeltal
   • Utveckla och följa upp nedbrytbara mål och nyckeltal och verka för att alla funktioner och medarbetare får förutsättningar att bidra i dem
   • Analysera nyckeltal och implementera förbättringsåtgärder för att uppnå affärsmål.
  • Ledarskap och kompetensutveckling
   • Mentorskap och coaching av medarbetare för att främja en kultur av ständig förbättring.
  • Processutveckling & automation
   • Identifiera och implementera möjligheter för att förbättra och automatisera processer.
   • Implementera automatiserade lösningar för att öka effektiviteten och öka värdeskapandet
  • ERP och BI projekt
   • Leda implementering och optimering av ERP- och BI-system för att förbättra datadriven beslutsfattande.
   • Säkerställa att systemen är integrerade och stödjer verksamhetens behov effektivt.
  • Riskanalys och riskhantering
   • Identifiera och utvärdera finansiella och operationella risker för företaget.
   • Utveckla och implementera strategier för att minimera risker och skydda företagets intressen.
  • Ägarskiften och M&A
   • Leda processer för företagsförvärv, fusioner och ägarskiften.
   • Genomföra due diligence och utvärdera synergier och risker med potentiella transaktioner.
  • Intern kontroll
   • Implementera och övervaka interna kontroller för att säkerställa efterlevnad av lagar och regler.
   • Granska och förbättra kontrollsystem för att skydda företagets tillgångar och integritet.
  • Presentation och kommunikation
   • Förbereda och presentera finansiella rapporter och strategiska planer för ledning och styrelse.
   • Kommunicera finansiell information tydligt och effektivt till olika intressenter, inklusive investerare och anställda.

Controller och processutveckling med ERP/BI projekt

 • Finansiell analys och rapportering
  • Utföra djupgående finansiella analyser för att stödja beslutsfattande och strategisk planering.
  • Förbereda och presentera finansiella rapporter för ledning och styrelse.
 • Budgetering och prognoser
  • Utveckla och följa upp budgetar och prognoser för att styra mot företagets finansiella mål.
  • Ansvara för budgetprocesser för kvalitetssäkring och justera prognoser baserat på förändrade förhållanden.
 • Controlling
  • Övervaka och analysera verksamhetens intäktssidor och jobba nära marknad och försäljning
  • Övervaka och analysera för att optimera produktionsprocesser och kostnadseffektivitet.
 • Projektledning och förändringsledning
  • Leda/medverka i strategiska projekt från planering till genomförande.
  • Driva förändringsinitiativ och verka för tvärfunktionell utveckling för att säkerställa ökad kvalitet i beslusunderlag
 • Målstyrning och nyckeltal
  • Följa upp nedbrytbara mål och nyckeltal
  • Analysera nyckeltal och arbeta aktivt för förbättringsåtgärder för att uppnå affärsmål.
  • Ledarskap och kompetensutveckling
   • Leda och utveckla medarbetare för att främja en kultur av ständig förbättring.
  • Processutveckling & automation
   • Identifiera och implementera möjligheter för att förbättra och automatisera processer.
   • Identifiera och implementera automatiserade lösningar för att öka effektiviteten och öka värdeskapandet
  • ERP och BI projekt
   • Leda/medverka i implementering och optimering av ERP-system för att minska personberoende och vara genuint processdrivna.
   • Leda/medverka i utveckling av visualisering och automatiserade underlag för datadrivet beslutsfattande.
  • Kalkylering och cost of goods sold
   • Utföra detaljerade kostnadsanalyser för att säkerställa korrekt prissättning och lönsamhet.
   • Hantera och optimera kostnaden för sålda varor (COGS) för att maximera bruttovinsten.
  • Presentation och kommunikation
   • Förbereda och presentera finansiella rapporter för ledning
   • Kommunicera finansiell information tydligt och effektivt till olika intressenter

Redovisningsekonom

 • Leverantörsreskontra & utbetalningar
  • Hanterar fakturor och betalningar till leverantörer.
  • Kontrollerar och avstämmer leverantörsskulder.
 • Kundreskontra & inbetalningar
  • Administrerar fakturering och inbetalningar från kunder.
  • Följer upp och påminner om förfallna kundfordringar.
 • Löpande redovisning
  • Ansvarar för att bokföra alla affärshändelser korrekt och i tid.
  • Underhåller och uppdaterar redovisningssystem.
 • Moms
  • Hanterar momsredovisning och inbetalning.
  • Säkerställer att momsrapporteringen är korrekt och följer lagar och regler.
 • Månadsbokslut
  • Förbereder och sammanställer månadsbokslut för att ge en översikt över företagets ekonomiska ställning.
  • Utför avstämningar och analyser på konton för att säkerställa noggrannhet och fullständighet.
  • Kontoanalyser
  • Utför analyser av konton för att identifiera avvikelser och förbättringsmöjligheter.
  • Gör löpande avstämningar och analyser för att säkerställa korrekt bokföring.
 • Ekonomiska rapporter
  • Skapar och presenterar ekonomiska rapporter för ledningen och andra intressenter.
  • Ger insikter om likviditet
  • Årsredovisning
   • Deltar i upprättandet av årsredovisningen enligt gällande regelverk.
   • Samlar in och granskar underlag för årsredovisningen och förbereder för revision.
  • Inkomstdeklaration
   • Förbereder och lämnar in företagets inkomstdeklaration.
   • Säkerställer att deklarationen följer skattelagar och regler.
  • Intern kontroll
   • Övervakar interna kontroller
   • Säkerställer att bokföringen följer lagar och interna rutiner.
  • Budgetering
   • Deltar i budgetprocessen
   • Analyserar budgetavvikelser
  • Löner
   • Sköter tjänstemannalöner med olika typer av kontrakt
   • Rapportering och inbetalning av arbetsgivaravgifter, införsel och fackavgifter
  • Övrig rapportering och administration
   • Statistik till myndigheter
   • Projektredovisning och löpande projektuppföljning.